Our Doctors

Kruchkovskaia Irina - psychiatrist

Kruchkovskaia Irina

PSYCHIATRY, PSYCHOTHERAPY

Neyasov Vadim The treatment of alcoholism

Neyasov Vadim

Narcologist, psychotherapist. Head of the clinic

Emergency doctor

Dubinchenko Rostislav

Emergency doctor, psychiatrist-narcologist. Director of the clinic

Brednev Ivan - Psychiatrist

Brednev Ivan

PSYCHIATRIST - NARCOLOGIST

Marchenko Alksander - Psychiatrist (1) (1)

Marchenko Alksander

PSYCHIATRIST

Iasinskii Andrei - psychiatrist-narcologist

Iasinskii Andrei

EMERGENCY DOCTOR, PSYCHIATRIST-NARCOLOGIST, OZONE THERAPIST

Likhach Vita

Likhach Vita

EMERGENCY MEDICINE DOCTOR, NEUROLOGIST, FUNCTIONAL DIAGNOSTICIAN

Krushelnitsii Vladimir - Anesthesiology and Intensive Care (1) (1)

Krushelnitskii Vladimir

DOCTOR ANESTHESIOLOGIST

Iakubenko Igor - Emergency medicine

Iakubenko Igor

Emergency medicine

Contact us

st. Nikolsko-Botanicheskaya 6/8, Kyiv, Ukraine

Consultation 24/7

    Contact us
    Consultation 24/7
    Write to us in the messenger